PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY OBCE CHOLINA

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY OBCE CHOLINA

OBSAH:

 1. Úvod
 2. Vysvětlení pojmů
 3. Základní povinnosti vlastníka místních a účelových komunikací
 4. Základní povinnosti dodavatele prací spojených se zimní údržbou místních a účelových komunikací
 5. Základní povinnosti uživatelů místních a účelových komunikací
 6. Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací
 7. Časové limity pro provádění zimní údržby komunikací
 8. Stanovení pořadí důležitosti zimní údržby komunikací
 9. Určení úseků a mechanismů dodavatelů zimní údržby komunikací
 10. Kontakty
 11. Schvalovací doložka obce Cholina

1. Úvod

Úkolem Plánu zimní údržby obce Cholina (dále jen "PZÚ") je zabezpečit zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy, a to tak, aby údržba byla prováděna s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné, a ekonomickým možnostem vlastníka komunikací na straně druhé.

Úkoly zimní údržby stanovené tímto PZÚ jsou kompromisem mezi potřebami uživatelů a možnostmi danými rozpočtem obce. V zimním období není možní závady ve sjízdnosti a schůdnosti na komunikacích zcela odstranit, lze je pouze zmírnit. A to postupně, nelze je zmírnit v jeden okamžik na všech komunikacích. Tento PZÚ tak stanoví priority komunikací, i časové. Tyto priority vychází z důležitosti komunikací a z ekonomické náročnosti údržby.

PZÚ je základním podkladem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací.

2. Vysvětlení obsahu některých pojmů použitých v tomto plánu

Obecně závazné předpisy:

a) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen "zákon o PK")
b) Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v platném znění

Zimní údržba:

Soubor činností, jimiž se zajišťuje zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy, a to v rozsahu stanoveném tímto plánem.

Ekonomické možnosti vlastníka komunikací:

Jsou dány finančními prostředky, které může obec Cholina v rámci svého rozpočtu použít na zimní údržbu komunikací.

Sjízdnost komunikací:

Je takový stav komunikací, který (viz. ustanovení § 26 odst. 1 zákona o PK) umožňuje jízdu motorových i nemotorových vozidel přizpůsobenou dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním podmínkám, vlastnostem vozidla a nákladu, osobním schopnostem a dovednostem řidiče a závadám ve sjízdnosti, které může řidič předvídat.

Schůdnost komunikací:

Je takový stav komunikací, který (viz. ustanovení § 26 odst. 2 zákona o PK) umožňuje chůzi přizpůsobenou dopravně technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám, osobním schopnostem chodce a závadám ve schůdnosti, které může chodec předvídat.

Závady ve sjízdnosti komunikací:

Jsou takové změny na komunikaci, které (viz. ustanovení § 26 odst. 6 zákona o PK) nemůže řidič předvídat ani při jízdě přizpůsobené dopravně technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám, vlastnostem vozidla a nákladu, osobním schopnostem a dovednostem řidiče a jiným zjevným okolnostem.

Závady ve schůdnosti komunikací:

Jsou takové změny na komunikaci, které (viz. ustanovení § 26 odst. 7 zákona o PK) nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu, dopravně technickému stavu, povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Kalamitní situace

Povětrnostní situace, kdy vlastník komunikace ani při nasazení všech dosažitelných sil a prostředků není schopen zajistit sjízdnost a schůdnost komunikace.

3. Základní povinnosti vlastníka místních a účelových komunikací

Obec Cholina

 • Kontroluje organizační přípravu na zimní údržbu komunikací
 • Schvaluje PZÚ
 • Smluvně zajišťuje dodavatele prací spojených se zimní údržbou komunikací
 • Seznamuje dodavatele prací spojených se zimní údržbou komunikací s PZÚ
 • Kontroluje a řídí provádění prací spojených se zimní údržbou komunikací

4. Základní povinnosti dodavatele prací spojených se zimní údržbou místních a účelových komunikací

 • Průběžně zmírňuje závady ve sjízdnosti a schůdnosti na komunikacích v rozsahu stanoveném v PZÚ
 • Vede prvotní evidenci o provádění zimní údržby v souladu s obecně závaznými předpisy
 • Úzce spolupracuje s vlastníkem komunikací (obcí Cholina zastoupenou starostkou obce, případně jím pověřeným pracovníkem) při zajišťování zimní údržby komunikací

5. Základní povinnosti uživatelů místních a účelových komunikací

 • Jsou povinni přizpůsobit jízdu a chůzi na pozemních komunikacích, především stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý (kluzkost, sníh, zmrazky a pod.)
 • Při chůzi na chodnících a jiných komunikacích určených výhradně pro chodce používat té části komunikace, která je posypána posypovými materiály

6. Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací

Odklízení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického i ekonomického hlediska nejvhodnější technologií zimní údržby. Mechanické odklízení sněhu se provádí sněhovými radlicemi, případně kartáčem, silné vrstvy sněhu a závěje se odstraňují kolovými (pásovými) nakladači, případně sněhovou frézou. Na dopravně důležitých místních komunikacích (v PZÚ uvedené v I. a II. Pořadí důležitosti) se odstraňování sněhu provádí v celé jejich délce a šířce, na ostatních komunikacích pouze v jednom pruhu.

Zdrsňování náledí nebo ujeté vrstvy sněhu se provádí posypem inertními materiály (tj. štěrkem a pískem o průměru zrn max. 8 mm), v případě nutnosti také chemickými rozmrazovacími prostředky (posypovou solí). Posyp inertními materiály pouze zmírňuje kluzkost komunikace. Jde zpravidla o opatření krátkodobé, dopravní provoz způsobí nahrnutí posypového materiálu na okraj komunikace. Z toho důvodu je možno v souladu s obecně závaznými právními předpisy provádět posyp pouze v místech, kde to vyžaduje stavebně technický stav komunikace (např. zatáčky, křižovatky, v místech velkého stoupání-klesání) a to pouze v jednom jízdním pruhu (tj. v šířce 3,5 m). Při trvalém sněžení se odstraňování periodicky opakuje, s případným posypem se začíná až po odstranění sněhu.

Ruční úklid sněhu a posyp se provádí zejména na místech nepřístupných pro mechanizační prostředky. Sníh se ručně odstraňuje zejména na schodech, na autobusových zastávkách a tam, kde neprojede technika.

Zmírňování závad ve schůdnosti chodníků podél silnic III. třídy se provádí v jednom pochozím pruhu o šířce minimálně 75 cm. Na přístupové chodníky od domovního vchodu, popř. vstupní branky u oploceného areálu, se hledí jako na komunikace nezařazené na provádění zimní údržby.

7. Časové limity pro provádění zimní údržby komunikací

Úklid začíná po dosažení vrstvy sněhu 5 cm, v pracovní dny a době od 05:00 - 18:00 ihned po dosažení této hranice. Mimo tuto dobu se zahájí úklid sněhu do 1 hodiny po vytvoření tohoto stavu. Mimo kalamitní situace se neprovádí údržba v době od 23:00 do 04:00 hod.

Mezní lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti komunikací jsou stanoveny § 46 Vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o PK:

a) I. pořadí důležitosti
do 4 hodin

b) II. pořadí důležitosti
do 12 hodin

c) II. pořadí důležitosti
po ošetření komunikací I. a II. Pořadí, nejpozději však do 48 hodin

Kalamitní situace

Kalamitní situaci vyhlašuje starostka obce Cholina. Zimní údržba je pak prováděna dle potřeby, bez ohledu na Plán zimní údržby obce Cholina. Za této situace má obec právo nařídit použití všech dostupných prostředků k odstranění kalamitní situace (např. použití techniky ve vlastnictví různých právnických osob).

8. Stanovení pořadí důležitosti zimní údržby komunikací

I. pořadí důležitosti (v mapě červeně)

 • Silnice od zdravotního střediska po přístupovou cestu ke kolumbáriu, včetně parkoviště u hřbitova a Koutu
 • Silnice na Trávník od č. p. 12 po křižovatku u Hudečkovy vily, včetně odbočky k železniční trati (cesta vedoucí ke kamennému mostu) až po poslední obydlené č. ev.
 • Silnice v Chaloupkách od Hospůdky u Patrika po Haderkův mlýn, včetně přístupu k č.p. 153 a č. p. 96, včetně komunikace k novostavbám Za Humny a k novostavbám směrem nad Močidlo, za č. p. 181

II. pořadí důležitosti (v mapě modře)

 • Od kolumbária k lovecké chatě Skalka, včetně přístupové cestě k hájovně za Dvorkem ? Přístupová cesta k č. ev. 1001
 • Vjezd do zdravotního střediska a jeho dvůr ? Vjezd do nákupního střediska COOP a dvůr
 • Komunikace kolem č. p. 240 a zahrad směrem na Trávník
 • Odbočka na Trávníku k č. p. 147 a novostavbě za č. p. 231
 • Odbočka na Trávníku k č. p. 78
 • Odbočka na Trávníku k č. p. 168
 • Komunikace od křižovatky se silnicí 3736 k areálu býv. JZD, podle situace i prostor k vlakové zastávce
 • Komunikace k č. p. 228
 • Komunikace k bývalé prodejně nábytku a areálu ZD
 • Komunikace v Chaloupkách od č. p. 212 kolem fotbalového hřiště a č. p. 152 po č. p. 253
 • Příjezdové cesty k bytovkám v Chaloupkách

III. pořadí důležitosti (v mapě zeleně)

 • Vjezd ke školní jídelně
 • Parkoviště před Cholinskou hospodou
 • Příjezd k budově ZŠ
 • Vjezd do zahrady MŠ (přístup ke kontejnerům a k bočnímu vchodu do sklepa)

9. Určení úseků a mechanismů dodavatelů zimní údržby komunikací

 • silnice v majetku a správě obce Cholina udržuje pan Jiří Tománek 
 • chodníky a pěšiny v majetku a správě obce Cholina udržuje obec Cholina

10. Kontakty

Kontrola včasnosti a kvality údržby

Pracovník odpovědný za údržbu obce:
Tomáš Ostřanský: 581 580 029, tomas.ostransky@obeccholina.cz

Případně:
starostka obce Kamila Navrátilová: 581 580 030, 602 272 747, starosta@obeccholina.cz

místostarostka Pavla Bezová: 607 728 697, místostarosta@obeccholina.cz

Dodavatelé prací spojených se zimní údržbou místních a účelových komunikací:
Jiří Tománek: 728 851 523


Informace | Autor: Tomáš Ostřanský | Vydáno dne 08.01.2019 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář

Krátké zprávy

Cestovní historický kočár v Cholině 27. 6. 2021

27.06.2021

Do "Fotogalerie" byly přidány fotografie ze zastávky historického kočáru z Čech pod Kosířem.

Náhodná fotogalerie

Mikuláš 5.12.2018

05.12.2018 | zobrazit fotky

Mikuláš se svou družinou zavítal na obecní dvůr v Cholině.

Kalendář akcí

Obecní veselice s Českým rozhlasem Olomouc

sobota 31.07.2021

Český rozhlas Olomouc a obec Cholina vás zvou na Obecní veselici. Vystoupí Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů (BROLN), skupina Wilsne!, skupina Atom Rock a Národopisný soubor Cholinka. Vstup zdarma. Sokolská zahrada od 15 hodin.

Počítadlo přístupů

Celkem: 390383
Červenec: 2898
Dnes: 31
Online: 1

Adanito

Tvorba www stránek

Úvodní strana  |  Fotogalerie  |  O nás  |  Provozovny a služby  |  Odkazy

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. více informací rozumím